Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ– ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Α. 101
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΚΕΡΚΙΔΩΛΕΝΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο Ετήσιο Κοινό Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007

Α. 102
Εκρηκτικά κατάγματα Θωρακο – οσφυικής μοίρας Σ.Σ. χειρουργική θεραπεία με συνδεσμόταξη και εσωτερική ναρθηκοποίηση χωρίς μοσχεύματα.

Α. Χριστοδούλου, Π. Αντωναράκος, Ε. Σαμολαδάς, Π. Γκιβίσης, Κ. Δίτσιος
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώθηκε στο: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης,
Αθήνα, 20-23 Σεπτεμβρίου 2007

Η χειρουργική αντιμετώπιση των εκρηκτικών καταγμάτων στην ΘΟΜΣΣ περιλαμβάνει την πρόσθια και την οπίσθια σπονδυλοδεσία ή και τον συνδυασμό πρόσθιας και οπίσθιας. Ο στόχος είναι η ανάταξη του κατάγματος, η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και η πρόληψη της μετατραυματικής κύφωσης. Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των μεσοπρόθεμων αποτελεσμάτων της έμμεσης , με συνδεσμόταξη, ανάταξης των εκρηκτικών καταγμάτων της ΘΟΜΣΣ και εσωτερικής ναρθηκοποίησης χωρίς την πραγματοποίηση οστικής σπονδυλοδεσίας. Την περίοδο 2000-2005 αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά 50 ασθενείς (41 άνδρες και 9 γυναίκες, Μ.Ο. ηλικίας 34 έτη ) με εκρηκτικό κάταγμα της ΘΟΜΣΣ. Η χειρουργική τεχνική περιελάμβανε έμμεση ανάταξη του κατάγματος με συνδεσμόταξη και οπίσθια εσωτερική ναρθηκοποίηση της Σ.Σ. κατά 2 επίπεδα εκατέρωθεν της βλάβης με διαυχενικές βίδες και ράβδους. Κατά την προσπέλαση δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην προφύλαξη των οπίσθιων σπονδυλικών αρθρώσεων ενώ σε καμία περίπτωση δεν τοποθετήθηκαν μοσχεύματα. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών κυμάνθηκε από 18 έως 72 μήνες ( Μ. Ο. 48 μήνες) και η εκτίμηση της μετατραυματικής κύφωσης εκτιμήθηκε με πλάγιες ακτινογραφίες. Η μέση προεγχειρητική κυφωτική παραμόρφωση ήταν 21,7 μοίρες και διορθώθηκε άμεσα μετεγχειρητικά στις 4 μοίρες. Η διόρθωση αυτή παρέμεινε σχετικά σταθερή στα επόμενά χρόνια και η μέση κυφωτική παραμόρφωση ήταν 6 μοίρες στην τελευταία μετεγχειρητική παρακολούθηση. Σε 7 περιπτώσεις διαπιστώθηκε θραύση βιδών στο περιφερικό άκρο της εσωτερικής ναρθηκοποίησης. Η οπίσθια εσωτερική ναρθηκοποίηση της Σ.Σ. σε περιπτώσεις εκρηκτικών καταγμάτων είναι επαρκής για την διατήρηση της αρχικής ανάταξης και η χρήση μοσχευμάτων δεν είναι απαραίτητη.

Α. 103
Βραχυπρόθεσμα κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα με τον αυχενικό δίσκο BRYAN

Α. Χριστοδούλου, Π. Αντωναράκος, Ε. Σαμολαδάς, Π. Γκιβίσης, Κ. Δίτσιος
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Ανακοινώθηκε στο: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Αθήνα, 20-23 Σεπτεμβρίου 2007

Ο σκοπός της μελέτης είναι η παλίνδρομη αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων κλινικών και ακτινολογικών αποτελεσμάτων του αυχενικού δίσκου Bryan. Μεταξύ 2004-2006 11 ασθενείς (6 άνδρες και 5 γυναίκες, Μ.Ο. ηλικίας: 37,5 έτη) υπεβλήθησαν σε αρθροπλαστική δίσκου ενός επιπέδου στην αυχενική μοίρα της Σ.Σ. για την αντιμετώπιση ριζιτοπάθειας ή/και μυελοπάθειας (επίπεδα Α5-6 και Α6-7). Όλοι οι ασθενείς αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά ως προς την σταθερότητα, εύρος κίνησης και ευθυγράμμιση της Α.Μ.Σ.Σ. με απλές και δυναμικές ακτινογραφίες ενώ η κλινική αξιολόγηση έγινε με την οπτική αναλογική κλίμακα και τον δείκτη ανεπάρκειας του αυχένα.. Ο μέσος όρος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 10 μήνες ( εύρος 4-24 μήνες). Τα κλινικά αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά σε όλους τους ασθενείς. Δεν υπήρξαν κλινικές επιπλοκές ή επιπλοκές σχετικές με τη συσκευή. Το εύρος κίνησης του αυχένα όπως και η ευθυγράμμιση διατηρήθηκαν φυσιολογικά. Σε 8 από τους 11 ασθενείς υπήρξε περιορισμένη τμηματική κύφωση χωρίς κλινικές επιπτώσεις πιθανότατα λόγω των ενδογενών περιορισμών της τεχνικής αντικατάστασης του δίσκου με την πρόθεση Bryan. Η αρθροπλαστική δίσκου είχε ικανοποιητικά κλινικά και ακτινολογικά πρώιμα αποτελέσματα. Περισσότερες μελέτες είναι απαραίτητες για να αποδειχθεί η ανωτερότητα των τεχνικών διατήρησης της κινητικότητας στη Σ.Σ.

Α. 104
ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ: 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Π.Γκιβίσης, Σ.Σταυρίδης, Π. Παπαδόπουλος, Α.Μεγαλόπουλος, Α.Χριστοδούλου, Ι.Πουρνάρας

Ανακοινώθηκε στο 63ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο
Αθήνα, 9-13 Οκτωβρίου 2007

Οι αγγειακές βλάβες της μασχαλιαίας αρτηρίας ως επιπλοκές καταγμάτων του βραχιονίου είναι σπάνιες. Παρουσιάζουμε 2 περιπτώσεις καταγμάτων του βραχιονίου, όπου χρειάστηκε η άμεση αντιμετώπιση της συνοδού αγγειακής βλάβης της μασχαλιαίας αρτηρίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ισχαιμία στο σύστοιχο άνω άκρο.
Στην πρώτη περίπτωση, 83χρονος προσήλθε στα ΤΕΠ, ύστερα από πτώση, με ψυχρό και ωχρό άνω άκρο και κερκιδικό σφυγμό αψηλάφητο και μη ανιχνεύσιμο με Doppler.
Ακτινολογικώς διαπιστώθηκε υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου 3 τεμαχίων, με το κεντρικό άκρο της διάφυσης μέσα στη μασχαλιαία κοιλότητα. Παρά την προσπάθεια άμεσης, κλειστής ανάταξης, η ισχαιμία παρέμεινε και ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Μετά την αφαίρεση της κεφαλής και την οστεοτομία του ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος, διενεργήθηκε ημιαρθροπλαστική ώμου. Διεγχειρητικά, η άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας του άνω άκρου επιβεβαίωσε πως η απόφραξη της μασχαλιαίας αρτηρίας οφειλόταν σε συμπίεσή της από την παρεκτοπισμένη διάφυση. Μετεγχειρητικά, η καλή βατότητα της μασχαλιαίας αρτηρίας τεκμηριώθηκε με αγγειογραφικό έλεγχο.
Στη δεύτερη περίπτωση, 36χρονος διακομίστηκε μετά από πτώση, με λοξό σπειροειδές κάταγμα του άνω τριτημορίου της διάφυσης του βραχιονίου. Υπήρχαν συνοδά σημεία ισχαιμίας του άνω άκρου με αψηλάφητο, μη ανιχνεύσιμο με Triplex κερκιδικό σφυγμό.
Η αγγειακή βλάβη της μασχαλιαίας αρτηρίας τεκμηριώθηκε με επείγουσα αγγειογραφία. Ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε ανοικτή ανάταξη του κατάγματος και εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες, ενώ η βατότητα της μασχαλιαίας αρτηρίας αποκαταστάθηκε με παράκαμψη της βλάβης με χρήση μοσχεύματος σαφηνούς φλέβας.
Ο αγγειογραφικός έλεγχος μια εβδομάδα μετεγχειρητικά έδειξε καλή βατότητα του μοσχεύματος.
Οι περιπτώσεις αυτές παρουσιάζονται λόγω της σπανιότητaς και του επείγοντος χαρακτήρα τους.

Α. 105
ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ (ΑΡ) ΑΝΤΙΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ (ΑΡ) ΔΕΙΚΤΗ

Κ.Δίτσιος, Δ.Καπούτσης, Π.Γκιβίσης, Α.Χριστοδούλου, Ι.Πουρνάρας

Ανακοινώθηκε στο 63ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο
Αθήνα, 9-13 Οκτωβρίου 2007

Α. 106
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΑΣ: ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ “COLLES”; ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο 63ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο
Αθήνα, 9-13 Οκτωβρίου 2007

A high incidence of associated ligamentous injuries has been found in all studies for the Distal Radius Fractures.
Complex intra-articular fractures of the distal radius pose a great challenge
in orthopaedic surgery. Defective intra-articular reduction greater than 1 mm may lead to osteoarthritis of the wrist in 90% of the cases and greater than 2 mm in 100% of the cases .Intra-operative imaging (fluoroscopy) does not provide sufficient precision to visualize a 1-mm stairstep in the articular surface. Patients who underwent arthroscopic assisted surgery had a greater degree of supination, flexion and extension, than patients undergoing fluoroscopic assisted surgery. Arthroscopy-guided treatment of fractures of the distal radius was attempted for the first time in the early 90s.
Per-operative arthroscopy enables a good view of the fracture and associated lesions (cartilage impaction, scapholunate, lunotriquetral ligament injury) and facilitates control of the reduction.

Α. 107
ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στα Μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Τμήματος Εγκαυμάτων Πλαστικής Χειρουργικής & Χειρουργικής Χειρός Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2007

Α. 108
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΔΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΩΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ

Π.Γκιβίσης, Α.Χύτας, Δ.Καπουκρανίδου, Α.Τσιγκοτζίδου, Μ.Αλμπάνη, Α.Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 5Ο Ετήσιο Σεμινάριο του τμήματος έρευνας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Λάρισα, 14-15 Δεκεμβρίου 2007

Α. 109
ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΧΕΡΙΟΥ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στα Μεταπτυχικά Μαθήματα της Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής ΑΠΘ του Γ.Π.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Θεσσαλονίκη 8 Ιανουαρίου 2008

Α. 110
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΟΥ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο 3ο Σεμινάριο ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ
Θεσσαλονίκη, 20-22 Μαρτίου 2008

Α. 111
TENONTOMEΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Β΄Ορθοπαιδικής Κλινικής ΑΠΘ του Γ.Ν. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2008

Α. 112
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κ. Δίτσιος, Π. Σαββίδης, Π. Γκιβίσης, Ε. Μπαλαμπανίδου,
Α. Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης
Χαλκιδική, 1-4 Μαίου 2008

Σταθερή οστεοσύνθεση και άμεση κινητοποίηση είναι ο στόχος της θεραπείας των υπερδιακονδυλίων # του αγκώνα.
Μετεγχειρητική παρακολούθηση: Οπίσθιος νάρθηκας για 1 – 7 ημέρες και κατόπιν κινήσεις υποβοηθούμενες ενεργητικές.
Επιπλοκές:
1.δυσκαμψία
2.ψευδάρθρωση κατάγματος + αποτυχία υλικού
3.φλεγμονές
4.ωλένια νευρίτις
5.ψευδάρθρωση οστεοτομίας
6.έκτοπος οστεοποίηση

Α. 113
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΓΛΥΦΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ

Γ. Πετσατώδης, Κ. Γιαννούλης, Ι. Κωνσταντινίδης, Π. Γκιβίσης, Ιπ. Χατζώκος, Αν. Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης
Χαλκιδική, 1-4 Μαίου 2008

Α .114
ΜΕΣΟΣΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Π. Γκιβίσης, Σ. Σταυρίδης, Κ.Δίτσιος, Δ. Καπούτσης, Π. Σαββίδης, Αν. Χριστοδούλου

Ανακοινώθηκε στο 27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης
Χαλκιδική, 1-4 Μαίου 2008

Σκοπός της μελέτης: Η παρουσίαση των μεσοπρόθεσμων αποτελεσμάτων της εσωτερικής οστεοσύνθεσης καταγμάτων μετακαρπίων με χρήση απορροφήσιμων υλικών.
Υλικό και μέθοδος: Από τις 15/12/2004 έως τις 16/3/2007 12 κατάγματα σε 10 ασθενείς (7 άνδρες, 3 γυναίκες, μέση ηλικία 36,5 χρόνια, από 33 έως 80) αντιμετωπίστηκαν με εσωτερική οστεοσύνθεση με απορροφήσιμες πλάκες και βίδες (Inion® OTPSTM Biodegradable Mini Plating System). 9 ασθενείς με 10 κατάγματα ήταν διαθέσιμοι για παρακολούθηση και η μέση διάρκεια του follow up ήταν 23.2 μήνες (11 έως 38).
Η πώρωση των καταγμάτων αξιολογήθηκε ακτινολογικά και χρησιμοποιήθηκαν το Dash score και μία οπτική αναλογική κλίμακα του πόνου. Μετρήθηκαν επίσης η ισχύς δραγμού, δακτύλων και το εύρος κίνησης των ΜΤΚΦ και ΜΦ αρθρώσεων.
Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις η πώρωση των καταγμάτων ήταν ομαλή. Η μέση τιμή του Dash score ήταν 15,6 (0 έως 48) και η μέση τιμή της κλίμακας πόνου 13 (0 έως 60). Σε δύο ηλικιωμένους ασθενείς σημειώθηκε ελάττωση της δύναμης δραγμού πάνω από 20% συγκριτικά με το υγειές χέρι, ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη δύναμη των δακτύλων. Ένας ηλικιωμένος ασθενής παρουσίασε σημαντική μείωση του εύρους κίνησεις των ΜΤΚΦ αρθρώσεων.
4 ασθενείς εμφάνισαν αντίδραση ξένου σώματος περισσότερο από ένα χρόνο μετεγχειρητικά. Όλοι απαίτησαν επανεπέμβαση και διεγχειρητικά ανευρέθηκαν σχηματισμός ενός κιτρινωπού παχύρευστου υγρού και διαφόρου βαθμού απορρόφηση των προθέσεων.
Συμπέρασμα: Αν και οι απορροφήσιμες προθέσεις συνιστούν μια ικανοποιητική εναλλακτική λύση για την εσωτερική οστεοσύνθεση καταγμάτων των μετακαρπίων, χρειάζεται ακόμα πιο μακροχρόνιο follow-up, προκειμένου να αξιολογηθεί η παρατηρούμενη όψιμη αντίδραση ξένου σώματος και οι επιπτώσεις της

Α. 115 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΟΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ Ή ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ .

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο 27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης
Χαλκιδική, 1-4 Μαίου 2008

Α. 116 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΟΥ

Π. Γκιβίσης, Κ. Δίτσιος, Σ. Σταυρίδης, Β. Κεφαλάς, Α. Χριστοδούλου

Έκθεμα στο 27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης
Χαλκιδική, 1-4 Μαίου 2008

Σκοπός της εργασίας: Η παρουσίαση περίπτωσης τραυματικού ακρωτηριασμού αντίχειρα και δείκτη που αντιμετωπίστηκε σε ένα χρόνο με επιμήκυνση του αντίχειρα με χρήση οστεοδερματικού κρημνού του 2ου μετακαρπίου.
Υλικό και μέθοδος: Ασθενής 56 χρονών υπέστη προ 4 μηνών τραυματικό ακρωτηριασμό του αριστερού δείκτη στο ύψος της μετακαρπιοφαλαγγικής αρθρώσεως και του αριστερού αντίχειρα λίγο περιφερικότερα της μετακαρπιοφαλαγγικής.
Για την ανακατασκευή του αντίχειρα παρασκευάστηκε οστεοδερματικός κρημνός από την κερκιδική πλευρά του 2ου μετακαρπίου, που περιελάμβανε οστικό τμήμα μήκους 3,5cm με το υπερκείμενο δέρμα, το οποίο αγγειώνεται από κλάδο της κερκιδικής αρτηρίας και νευρώνεται από κλάδο του επιπολής κερκιδικού νεύρου. Ο κρημνός μεταφέρθηκε στο κολόβωμα της φάλαγγας του αντίχειρα, που είχε προηγουμένως παρασκευαστεί κατάλληλα και οστεοσυντέθηκε με ειδική πλάκα και βίδες. Στη συνέχεια αφαιρέθηκε το υπόλοιπο του δευτέρου μετακαρπίου και διαμορφώθηκε η μεσοδακτύλιος πτυχή με χρήση ελεύθερου δερματικού μοσχεύματος.
Αποτελέσματα: Η επούλωση των τραυμάτων και η επιβίωση του κρημνού εξελίχτηκαν ομαλά. Άμεσα μετεγχειρητικά σημειώθηκε αποκατάσταση της συλληπτικής ικανότητας του χεριού, με ικανοποιητική κινητικότητα του αντίχειρα λόγω της διατήρησης της κατάφυσης των μυών στη βάση της 1ης φάλαγγας, ενώ διατηρήθηκε και η αισθητικότητα. Στο μετεγχειρητικό έλεγχο 5 μήνες μετά, ο ασθενής σημείωσε επίδοση 11 βαθμών στην κλίμακα DASH και 8 βαθμών στην κλίμακα Kapandji.
Συμπέρασμα: Η αποκατάσταση ακρωτηριαστικών βλαβών του αντίχειρα με μεταφορά οστεοδερματικού κρημνού συνιστά μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική μέθοδο με κύρια πλεονεκτήματα την αποφυγή χρονοβόρων και επισφαλών αγγειακών και νευρικών αναστομώσεων και ιδίως την άμεσα μετεγχειρητικά αποκατάσταση της κινητικότητας του αντίχειρα καθώς και τη διατήρηση της αισθητικότητας του.

Α. 117 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ

Α. Χριστοδούλου, Π. Αντωναράκος, Π. Ακριτόπουλος, Π. Γκιβίσης, Κ. Δίτσιος

Ανακοινώθηκε στο: 34ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης,
Κρήτη, 12-15 Ιουνίου 2008

Η χειρουργική αντιμετώπιση των εκρηκτικών καταγμάτων στην ΘΟΜΣΣ περιλαμβάνει την πρόσθια και την οπίσθια σπονδυλοδεσία ή και τον συνδυασμό πρόσθιας και οπίσθιας. Ο στόχος είναι η ανάταξη του κατάγματος, η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και η πρόληψη της μετατραυματικής κύφωσης. Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των μεσοπρόθεμων αποτελεσμάτων της έμμεσης , με συνδεσμόταξη, ανάταξης των εκρηκτικών καταγμάτων της ΘΟΜΣΣ και εσωτερικής ναρθηκοποίησης χωρίς την πραγματοποίηση οστικής σπονδυλοδεσίας. Την περίοδο 2000-2005 αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά 50 ασθενείς (41 άνδρες και 9 γυναίκες, Μ.Ο. ηλικίας 34 έτη ) με εκρηκτικό κάταγμα της ΘΟΜΣΣ. Η χειρουργική τεχνική περιελάμβανε έμμεση ανάταξη του κατάγματος με συνδεσμόταξη και οπίσθια εσωτερική ναρθηκοποίηση της Σ.Σ. κατά 2 επίπεδα εκατέρωθεν της βλάβης με διαυχενικές βίδες και ράβδους. Κατά την προσπέλαση δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην προφύλαξη των οπίσθιων σπονδυλικών αρθρώσεων ενώ σε καμία περίπτωση δεν τοποθετήθηκαν μοσχεύματα. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών κυμάνθηκε από 18 έως 72 μήνες ( Μ. Ο. 48 μήνες) και η εκτίμηση της μετατραυματικής κύφωσης εκτιμήθηκε με πλάγιες ακτινογραφίες. Η μέση προεγχειρητική κυφωτική παραμόρφωση ήταν 21,7 μοίρες και διορθώθηκε άμεσα μετεγχειρητικά στις 4 μοίρες. Η διόρθωση αυτή παρέμεινε σχετικά σταθερή στα επόμενά χρόνια και η μέση κυφωτική παραμόρφωση ήταν 6 μοίρες στην τελευταία μετεγχειρητική παρακολούθηση. Σε 7 περιπτώσεις διαπιστώθηκε θραύση βιδών στο περιφερικό άκρο της εσωτερικής ναρθηκοποίησης. Η οπίσθια εσωτερική ναρθηκοποίηση της Σ.Σ. σε περιπτώσεις εκρηκτικών καταγμάτων είναι επαρκής για την διατήρηση της αρχικής ανάταξης και η χρήση μοσχευμάτων δεν είναι απαραίτητη

Α. 118
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ

Α. Χριστοδουλου, Π. Αντωναράκος, Λ. Κατρανίτσα, Π. Γκιβίσης, Γ.Πετσατώδης

Ανακοινώθηκε στο: 34ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης,
Κρήτη, 12-15/6/2008

Ο σκοπός της μελέτης είναι η παλίνδρομη αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων κλινικών και ακτινολογικών αποτελεσμάτων των τεχνητών αυχενικών δίσκων Bryan και Prestige LP. Μεταξύ 2004-2007 30 ασθενείς (19 άνδρες και 11 γυναίκες, Μ.Ο. ηλικίας: 37,5 έτη) υπεβλήθησαν σε αρθροπλαστική δίσκου ενός επιπέδου στην αυχενική μοίρα της Σ.Σ. για την αντιμετώπιση ριζιτοπάθειας ή/και μυελοπάθειας (στα επίπεδα Α5-6 και Α6-7). Σε 1 περίπτωση αυχενικής μυελοπάθειας τοποθετήθηκαν τεχνητοί δίσκοι σε 2 επίπεδα. Όλοι οι ασθενείς αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά ως προς την σταθερότητα, εύρος κίνησης και ευθυγράμμιση της Α.Μ.Σ.Σ. με απλές και δυναμικές ακτινογραφίες ενώ η κλινική αξιολόγηση έγινε με την οπτική αναλογική κλίμακα και τον δείκτη ανεπάρκειας του αυχένα.. Ο μέσος όρος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 15 μήνες ( εύρος 4-40 μήνες). Τα κλινικά αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά σε όλους τους ασθενείς. Δεν υπήρξαν κλινικές επιπλοκές ή επιπλοκές σχετικές με τις προθέσεις. Το εύρος κίνησης του αυχένα όπως και η ευθυγράμμιση διατηρήθηκαν φυσιολογικά. Σε 8 από τους 11 ασθενείς με τεχνητό δίσκο Bryan υπήρξε περιορισμένη τμηματική κύφωση χωρίς κλινικές επιπτώσεις πιθανότατα λόγω των ενδογενών περιορισμών της τεχνικής αντικατάστασης του δίσκου με την πρόθεση Bryan. Η αρθροπλαστική δίσκου είχε ικανοποιητικά κλινικά και ακτινολογικά πρώιμα αποτελέσματα. Περισσότερες μελέτες είναι απαραίτητες για να αποδειχθεί η ανωτερότητα των τεχνικών διατήρησης της κινητικότητας στη Σ.Σ.

Α. 119
ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο 20ο Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Κεντροδυτικής Μακεδονίας
Κιλκίς, 19-20 Σεπτεμβρίου 2008