Εγνατία 142, Θεσσαλονίκη 54622

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ– ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Α. 66
Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ – ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ;

Α. Χριστοδούλου, Χ. Ζήδρου, Π. Γκιβίσης, Κ. Ζωγράφος, Ι. Πουρνάρας.

Ανακοινώθηκε στο
27o Ετήσιο Συνέδριο Σ.Σ.
Αθήνα 26-29 Απριλίου 2001
Σκοπός της εργασίας μας είναι να διερευνήσει αν μετεγχειρητικά η χρήση παροχέτευσης αυξάνει την απώλεια αίματος.
Μελετήθηκαν 20 ασθενείς με εφηβική ιδιοπαθή σκολίωση. Για κάθε ασθενή καταγράφηκαν στοιχεία που αφορούσαν το μέγεθος του κυρτώματος, τα επίπεδα σπονδυλοδεσίας, το χειρουργικό χρόνο και την απώλεια αίματος. Στην ομάδα Α (10 ασθενείς) χρησιμοποιήθηκε παροχέτευση. Έγινε σύγκριση της ομάδας Α με μια ανάλογη ομάδα 10 ασθενών όπου δεν χρησιμοποιήθηκε παροχέτευση τραύματος (ομάδα Β).
Υπήρχε σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες αναφορικά με την απώλεια αίματος.
Η αρνητική πίεση της παροχέτευσης στο τραύμα παρακινεί σε μεγαλύτερη απώλεια αίματος αδειάζοντας το αίμα που ρέει από τις αποφλοιωμένες οστικές επιφάνειες και εμποδίζοντας το ταμπονάρισμα. Γι’ αυτό το λόγο η παροχέτευση απ’ το τραύμα σε εγχειρήσεις σκολίωσης έχει εγκαταληφθεί.

Α. 67
ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥ .

Π. Γκιβίσης.

Διάλεξη που δόθηκε στα πλαίσια της συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαιδευσής του Κ.Ε.Ο.Χ
Αθήνα 11 Μαίου 2001

Στη διάλεξη αυτή, μετά την αναφορά σε στοιχεία κινησιολογίας του καρπού, περιγράφονται οι επικρατέστερες θεωρίες για την σχέση μεταξύ των οστών του καρπού και της λειτουργικότητάς τους. Επιχειρείται η ταξινόμηση των ασταθειών του καρπού και επισημαίνονται τα κυριότερα κλινικά τους σημεία.
Περιγράφεται η σκαφομηνοειδής αστάθεια και ιδιαιτέρως η κλινική δοκιμασία του Watson.
Γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των όρων παλαμιαία (VISI) και ραχιαία (DISI) αστάθεια και περιγράφονται οι δοκιμασίες του Reagan και Kleinman οι οποίες χαρακτηρίζουν την μηνοπυραμοειδή αστάθεια.
Τέλος συζητούνται οι κλινικές δοκιμασίες της μεταξύ πυραμοειδούς και αγγιστρωτού αστάθειας, της κεντρικής. λεγόμενης αστάθειας.

Α. 68
KΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΛΕΝΙΚΗΣ.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο 1Ο Σεμινάριο Ανασκόπησης Γνώσεων Χειρουργικής Χεριού.
Θεσσαλονίκη 10 Οκτωβρίου 2001
Anatomy, Physical exam, Radiology
DRUJ Pathology
Ulnocarpαl Abutment
Instability
Incongruity/Arthritis
Acute Instability
Ulna Dorsal dislocations = hyperpronation
Supination blocked
Ulna Volar dislocations = hypersupination
Pronation blocked
Treatment
Simple
six weeks above-elbow cast
position of the forearm:
neutral for bi-directional instability
supination for ulna dorsal dislocations
pronation for ulna volar dislocations
Complex
Closed reduction if unstable open reduction with K-wire fixation
Styloid Fx = K-wire, tension band, or intraosseous wiring
TFCC tears replaced to ulna

Α. 69
KAKΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΛΕΝΙΚΗΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στα πλαίσια των Ενδονοσοκομειακών Μαθημάτων Γ.Ν.Ν. Νάουσας και Γ.Ν.Ν. Βέροιας
Νάουσα, 22 Ιανουαρίου 2002
Acute
Chronic
Chronic Instability
Isolated injury
Soft-tissue reconstruction: congruent distal radioulnar joint, stable radiocarpal ligaments, stable ulnocarpal ligaments
Distal radius malunion
Correct mal union

Α. 70
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο 11ο Διαπανεπιστημικό Σεμινάριο Οστεοσύνθεσης Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Λάρισα, 7-10 Μαρτίου 2002

The internal fixation devices used in Orthopaedic surgery serve no purpose as soon as they have fulfilled their mission of securing the healing and union of the tissues concerned. The ideal implant would be made of a bioabsorbable material which: has appropriate initial strength to meet the biomechanical demands, degrades in a predictable fashion remaining sufficiently strong until the bone has healed, causes no deleterious tissue responses and disappears completely.
The conversion from traditional metal implants to more biological non-metallic devices is taking place at an accelerating pace.

Α. 71
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΕΡ-ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο 12ο διαπανεπιστημιακό σεμινάριο οστεοσύνθεσης με πρακτική άσκηση ,

Λουτράκι, 20-23 Μαρτίου 2003

Η άρθρωση του αγκώνος αποτελεί μία πολύπλοκη ανατομική περιοχή όπου οι συνέπειες ενός κατάγματος μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι μηχανισμοί προκλήσεως καταγμάτων στον αγκώνα και περιγράφονται οι επικρατέστερες ταξινομήσεις και είδη θεραπείας των καταγμάτων αυτών. Δίδεται έμφαση στην εγχειρητική τεχνική και στην αποφυγή ασταθούς οστεοσύνθεσης.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εμπειρία της Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ από την εφαρμογή της χειρουργικής μεθόδου σε 58 ασθενείς.
Γίνεται ανάλυση των 35 περιπτώσεων που επανεξετάσθηκαν τουλάχιστον 1 χρόνο από της εγχειρήσεως. Περιγράφονται οι επιπλοκές και αξιολογούνται τα αποτελέσματα,τα οποία κρίνονται ως ικανοποιητικά.

Α. 72
IMPLANTATION OF ORTHOPAEDIC MATERIALS: THE PATIENT’S COGNITION AND APPREHENSION. PRELIMINARY REPORT

P. Givissis, Chr. Hionidou, El. Heinz, J. Pournaras

Aνακοινώθηκε στο 4ο συνέδριο Σπετσών Κλινικής Κοινωνιολογίας και Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας,
Σπέτσες, 28 Μαίου – 1 Ιουνίου 2003

The last two decades have witnessed a significant increase on theories and research concerning several aspects related to the meaning of illness. On the basis of a research done by the first author ten years ago at the first orthopaedic department of Aristotle University of Thessaloniki and according to recent references a new research is in progress at the same hospital focusing on the patients’ cognition and apprehension of the implantation of orthopaedic materials. The previous research (106 questionnaires, 51 men and 55 women, average age 50,2 years) shows that women’s and eldest’ acceptance of the implants is greater than that of men and younger patients even in acute cases.
Misinformation and misconception were also found in a very high percentage of the questioned patients (approximately 70%). In order to enlighten the previous findings at the first phase of the current research, semi-structured interviews are taken from orthopaedic patients who underwent major or minor operations. The results of interviews are going to be used for the structure of a new, more specific questionnaire.
The qualitative analysis of 24 interviews is presented and the results are discussed.

Α. 73
ΥΠΕΡΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη που δόθηκε στο 15ο περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικών Κεντροδυτικής Μακεδονίας,
Νάουσα 13-16 Ιουνίου 2003

Η άρθρωση του αγκώνος αποτελεί μία πολύπλοκη ανατομική περιοχή όπου οι συνέπειες ενός κατάγματος μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι μηχανισμοί προκλήσεως καταγμάτων στον αγκώνα και περιγράφονται οι επικρατέστερες ταξινομήσεις και είδη θεραπείας των καταγμάτων αυτών. Δίδεται έμφαση στην εγχειρητική τεχνική και στην αποφυγή ασταθούς οστεοσύνθεσης.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εμπειρία της Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ από την εφαρμογή της χειρουργικής μεθόδου σε 58 ασθενείς.
Γίνεται ανάλυση των 35 περιπτώσεων που επανεξετάσθηκαν τουλάχιστον 1 χρόνο από της εγχειρήσεως. Περιγράφονται οι επιπλοκές και αξιολογούνται τα αποτελέσματα,τα οποία κρίνονται ως ικανοποιητικά.

Α. 74
INSTABILITY OF THE 1ST CMC JOINT

P. Givissis

Διάλεξη που δόθηκε στο ετήσιο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού,

Κρήτη 3-6 Σεπτεμβρίου 2003

Painful instability of the 1st CMC joint before the onset of arthritis has been relatively ignored, probably because the arthritic CMC joint has drawn so mach attention in the literature.
The aetiology could be,Trauma, Rheumatoid arthritis, Paralytic conditions, Ehlers – Danlos syndrome. Injuries to the ligaments may be complete or partial. The more extensive the tear the greater the displacement. Acute post – traumatic pain without gross instability Immobilization for 4 weeks in abduction – extension. Complete dislocation, or clinical instability and radiographic subluxation
Special consideration
1. X-rays (post reduction) normal and 5-7 days thereafter as treatment I
2. Metacarpal not well seated closed reduction + percutaneus K-wire fixation
3. Metacarpal not sit properly – open reduction

Α. 75
IMPLANTATION OF ORTHOPAEDIC MATERIALS: THE PATIENT’S COGNITION AND APPREHENSION. PRELIMINARY REPORT

P. Givissis, C.Hionidou, E. Heinz, J. Pournaras

Ανακοινώθηκε στο 17th Conference of the European Health Psychology Society
Kos, Greece, Septmber 24-27, 2003.

The last two decades have witnessed a significant increase on theories and research concerning several aspects related to the meaning of illness. On the basis of a research done by the first author ten years ago at the first orthopaedic department of Aristotle University of Thessaloniki and according to recent references a new research is in progress at the same hospital focusing on the patients’ cognition and apprehension of the implantation of orthopaedic materials. The previous research (106 questionnaires, 51 men and 55 women, average age 50,2 years) shows that women’s and eldest’ acceptance of the implants is greater than that of men and younger patients even in acute cases.
Misinformation and misconception were also found in a very high percentage of the questioned patients (approximately 70%). In order to enlighten the previous findings at the first phase of the current research, semi-structured interviews are taken from orthopaedic patients who underwent major or minor operations. The results of interviews are going to be used for the structure of a new, more specific questionnaire.
The qualitative analysis of 24 interviews is presented and the results are discussed.

Α. 76
ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Π.ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Εισήγηση σε δορυφορικό συμπόσιο που οργανώθηκε στο 23ο Συνέδριο της ΟΤΕΜΑΘ 2004,
Θεσσαλονίκη , 15-18 Απριλίου 2004

NON – CHEMICAL OPTIONS. Early mobilization,Body positioning Leg elevation,Leg exercises,Adequate hydration.
Mechanical Methods:Elastic stockings, Intermittent pneumatic compression devises, Foot pumps.
Especially for the IPC Devises the basis of the system is the application of a controlled inflation / deflation sequence of external pressure on limb, by the delivery of compressed air into specially designed garments.
Predeposited autologous blood is associated with reduction in the overall prevalence of VTE.
HYPOTENSIVE EPIDURAL ANESTHESIA: Lower rate of DVT than general because ofIncrease venous flow (epinephrine), reduced blood loss, analgesia – better mobility.

Α. 77
ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΥ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Π. Γκιβίσης

Διάλεξη στο 16ο περιφερειακό σεμινάριο Ορθοπαιδικών Κεντροδυτικής Μακεδονίας,
Γρεβενά, 26-27 Ιουνίου 2004

Στην εισήγηση αυτή, μετά την αναφορά σε στοιχεία κινησιολογίας του καρπού, περιγράφονται οι επικρατέστερες θεωρίες για την σχέση μεταξύ των οστών του καρπού και της λειτουργικότητάς τους. Επιχειρείται η ταξινόμηση των ασταθειών του καρπού και επισημαίνονται τα κυριότερα κλινικά τους σημεία.
Περιγράφεται η σκαφομηνοειδής αστάθεια και ιδιαιτέρως η κλινική δοκιμασία του Watson.
Γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των όρων παλαμιαία (VISI) και ραχιαία (DISI) αστάθεια και περιγράφονται οι δοκιμασίες του Reagan και Kleinman οι οποίες χαρακτηρίζουν την μηνοπυραμοειδή αστάθεια.
Τέλος συζητούνται οι κλινικές δοκιμασίες της μεταξύ πυραμοειδούς και αγγιστρωτού αστάθειας, της κεντρικής. λεγόμενης αστάθειας.

Α. 78
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ

Π.Γκιβίσης

Εισήγηση σε δορυφορικό συμπόσιο που οργανώθηκε στο 600 Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό συνέδριο της ΕΕΧΟΤ ,
Αθήνα , Οκτώβριος 2004
Risk Factors for VTE
Age, Hormonal therapy, Personal history of VTE, Inherited coagulation factor abnormalities, Major trauma , Major surgery ,Acute medical illness .
Hip and lower limb fractures carry greater risk of DVT and fatal PE, if left without prophylaxis.There are several medication and mechanical treatments that can diminish the risk of developing a VTE
Pentasaccharide:The first of a new class of synthetic selective inhibitors of factor Xa.
Our experience:
PENTIFRA
Fondaparinux compared with Enoxaparin for the Prevention of Venous
Thromboembolism after Hip – Fracture Surgery
Multicenter, Randomised, double-blind, parallel group study
PENTIFRA PLUS
Duration of Prophylaxis against Venous Thromboembolism with Fondaparinux after Hip – Fracture Surgery
Multicenter, Randomised, double-blind, parallel group study.
EXPERT
Fondaparinux sodium Use in Daily Practice in Patients Undergoing Major Orthopaedic Surgery of the Lower Limbs – multinational, multicenter, open study

Α. 79
ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΟΣ ΜΕ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ

Π. Γκιβίσης, Π. Συμεωνίδης, Π.Διονέλλης, Β. Χαλίδης, Α. Χριστοδούλου, Ι. Πουρνάρας

Ανακοινώθηκε στο Κοινό Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
Αθήνα, 4-6 Νοεμβρίου 2004

Τα κατάγματα της κεφαλής της κερκίδος αποτελούν τα συχνότερα κατάγματα του αγκώνος-άνω άκρου στους νέους ή το 12% των καταγμάτων του αγκώνος.
Υπάρχουν αρκετές αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά το είδος της θεραπείας, την διάρκεια ακινητοποίησης, την παρακέντηση της άθρωσης την χρήση προθέσεων κλπ.
Εν συνεχεία παρουσιάζεται η εμπειρία από την αντιμετώπιση 25κ αταγμάτων κεφαλής κερκίδος στα οποία έγινε οστεοσύνθεση με απορροφήσιμες βελόνες
Στις οστεοσυνθέσεις αυτές υπήρχε μόνο ένα πτωχό αποτέλεσμα ενώ φάνηκε ότι η μέθοδος εάν εφαρμόζεται όπου υπάρχει ένδειξη (κατάγματα τύπου ΙΙ κατά Mason) προσφέρει την δυνατότητα της πρώιμης κινητοποίησης του αγκώνα και ένα πολύ καλό τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ– ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ